atatürk

Atatürk ün inkılapları 1 kasım 1922’de Saltanatın kaldırılması ile başlar. Saltanatın kaldırılması ile padişahlık yönetimine son verilmiş olur. Bu inkılabı İzmir İktisat Kongresinin toplanması izler. Atatürk’ün yaptığı en büyük inkılap şüphesiz ki 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilan edilmesi olmuştur. Böylelikle monarşik düzen tamamıyla yıkılmış, demokratik sistem kurulmuş olur. Bu inkılabı 3 Mart 1924’te halifeliğin kaldırılması izler. Bu inkılap ile yeni kurulan devletin dini misyonuna son verilmiştir.

Bu, laikliğe giden ilk adımdır. Yine aynı tarihte çıkarılan “Tevhidi Tedrisat Kanunu” ile öğretim birleştirilmiş, dini eğitim veren medreseler kapatılmıştır. Böylece eğitim sadece pozitif bilimler üzerinden yürütülmüş, eğitimin dini misyonu müfredattan çıkarılmıştır.

1924’te Şeriyye mahkemeleri kapatılmış ve yeni anayasa kabul edilmiştir. Böylece din hukuk alanından da çıkarılmıştır. 1924’te demokrasinin ve Cumhuriyet’in bir gereği olarak çok partili hayata geçiş denemeleri yapılmış fakat bu uzun sürmemiştir.

1925 yılının en önemli gelişmesi ise 25 Kasım 1925’te çıkarılan şapka ve kıyafet kanunu ile şapka giyilmesinin zorunlu hale getirilmesidir. 1925 yılında ekonomik alanda da inkılaplar yapılmıştır. “Çiftçinin özendirilmesi” kanununun çıkarılması ve örnek çiftliklerin ve tarım kredi kooperatiflerinin kurulması bu yılda olmuştur.

1925 yılının bir diğer önemli inkılabı ise takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılmasıdır. Osmanlıdan kalan ölçü birimleri batıda kullanılan birimlerle değiştirilerek yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetinin dünya ile entegrasyonu hedeflenmiştir.

1925 yılında ayrıca tekke ve zaviyeler kapatılmıştır.

1926’da çıkarılan kabotaj kanunu denizcilik alanında yapılmış önemli bir inkılaptır. Yine aynı yılda “Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun” kabul edilerek eğitim alanındaki inkılaplara devam edilmiştir. 1926 yılı hukuk alanında bir çok inkılabın yapıldığı yıldır. Mecellenin kaldırılması, Medeni Kanunun ve Türk Ceza Kanununun kabul edilmesi bu yılda olmuştur. Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti hukuk alanında da batı ile uyumlu hale gelmiştir.

1927 yılında “Sanayi Teşvik Kanunu” çıkarılarak ülkemizde sanayi hamleleri yapılmaya başlanmıştır.


1928 yılında milli okullar açılmış, güzel sanatlarda yenilikler yapılmıştır. 1928 yılının en büyük inkılabı şüphesiz ki “Laiklik” ilkesinin benimsenmesidir. Böylelikle din işleri ile devlet işleri tamamen birbirinden ayrılmıştır.

1928 yılının başka büyük inkılabı ise harf inkılabıdır. Osmanlı harfleri terk edilerek Latin harflerinde birkaç düzenleme yapmak suretiyle yeni Türk harfleri olarak benimsenmiştir.

1929 yılında Toprak reformu yapılmış, çiftçinin üretime kazandırılması hedeflenmiştir.

1930 yılından itibaren kadınlara eskiden olmayan bir çok hak verilmeye başlanmış 1930,1933 ve 1934’te çıkarılan kanunlarla kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. 12 Nisan 1931 yılında Türk Tarih Kurumu ve 12 Temmuz 1932 yılında Türk Dil Kurumu kurularak Türkiye Cumhuriyeti’ne milli kimlik kazandırılması yolunda adımlar atılmıştır.

1932 yılında yapılan dil devrimi ile ülke çapında Türkçeleştirme çalışmaları yapılmış, dilden yabancı kelimeler atılmıştır. Ayrıca yeni Türkçe kelimeler türetilmiştir.

1933’te Yüksek Ziraat Enstitüsü kurularak ziraatin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bunu 1935’te Ticaret ve Sanayi Odalarının kurulması takip etmiştir.  1933’te üniversite reformu yapılarak yeni üniversitelerin açılması sağlanmıştır.

1934 yılında Soyadı Kanunu çıkarılarak lakap ve ünvanlar kaldırılmıştır.

Atatürk yaptığı inkılaplar ile Osmanlı İmparatorluğunun çürümüş temellerini tamamıyla ortadan kaldırarak batı ile entegre olmuş bir Türkiye Cumhuriyeti oluşturmuştur.


2 thoughts on “Atatürk ün Inkılapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir